Tue. Oct 26th, 2021

Sr. No. Name of the Teacher Qualification
1. Dr. Varun Jain [C.V.] M.Sc., M.Phil., NET, Ph.D.
2. Ms. Chetna Gupta [C.V.] M.Sc., B.Ed., NET
3. Ms. Rajvinder Kaur [C.V.] M.Sc., NET, M.Phil., B.Ed.
4. Dr. Anu Bala [C.V.] M.Sc., NET, Ph.D.
5. Dr. Chetna [C.V.] M.Sc., M.Phil., Ph.D.
6. Ms. Harvinder Kaur M.Sc., GATE
7. Ms. Jaspreet Kaur M.A.
8. Ms. Manpreet Kaur M.Sc., NET, GATE